Изберете страница

Правни услуги

в сферата на застрахователното право

Консултации и запознаване с правата Ви на пострадал при ПТП и установената съдебна практика за обезщетяване при неимуществени вреди.

Извършване на устни и писмени консултации във връзка с направен отказ да бъде изплатено застрахователно обезщетение, занижено обезщетение или относно правата Ви като пострадал в ПТП.

Z

Правни съвети при настъпване на застрахователно събитие, предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение/застрахователната сума от Ваше име;

Z

Даване на становища по приложимите Общи и/или Специални условия на конкретната застраховка и законосъобразността им.

Представителство на физически и юридически лица от цялата страна пред Застрахователното дружество, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за постигане на споразумение за доброволно уреждане на спора за изплащане на справедливо обезщетение/застрахователната сума

Процесуално представителство в съда от опитни в застрахователните дела адвокати, водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Предявяване на претенция за неимуществени вреди от ПТП към застрахователното дружество от Ваше име, съобразена по размер с установената съдебна практика.

l

Изготвяне на писма до компетентните административни органи във връзка с нарушаването на правата Ви (неправомерно забавяне от страна на застрахователя при произнасянето си с решение по заведената щета, незаконосъобразна клауза в Общите условия на застраховката и т.н)

l

Изготвяне на писмени жалби/възражения при неправомерен отказ за извършване на застрахователно плащане или при определяне на занижено обезщетение/ частично плащане по щетата.

l

Изготвяне на експертни оценки от компетентни вещи лица.